Polityka prywatności


Wersja PDF: https://klinikalaperla.pl/wp-content/uploads/2018/09/Polityka-prywatno%C5%9Bci.pdf


Polityka prywatności dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych


w LaPerla sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z


dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem


danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia


dyrektywy 95/46/WE (RODO), LA PERLA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z


siedzibą w Warszawie (02-502), ul. Łowicka 21B/1, NIP: 5272525400, REGON:


14073596000000, KRS: 0000266413, działająca jako Administrator Pani / Pana danych


osobowych, niniejszym informuję, iż:


1. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie


obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub ewentualnie na podstawie


dobrowolnie udzielonej zgody.


2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:


a) realizacji umowy;


b) wypełniania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa;


c) w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane tylko


na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody w zakresie i celu określonym w treści tej


zgody.


3. Administrator informuje, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami


RODO oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator przeprowadził


audyt ochrony danych osobowych oraz wprowadził w życie i stosuje organizacyjne i


techniczne (w tym informatyczne) rozwiązania zapewniające należytą ochronę i


bezpieczeństwo danych osobowych.


4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres


niezbędny do realizacji celów, dla których dane są przetwarzane, chyba, że okres ten


wprost wynika z zawartej umowy lub klauzuli informacyjnej (np. klauzuli o wyrażeniu


zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego).


5. Informujemy, iż przysługują Panu/Pani prawa:


a) dostępu do danych osobowych, a także uzyskania ich odpisów / kopii;


b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe


lub niekompletne;


c) żądania usunięcia danych osobowych, (prawo do bycia zapomnianym), w przypadku


gdy:


 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny


sposób przetwarzane,


 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych


osobowych,


 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych


osobowych, zaś nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych,


 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,


 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku


wynikającego z przepisów prawa;


d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:


 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;


 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,


sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,


 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której


dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,


 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do


czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora


są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;


e) przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:


 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą,


której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,


 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;


f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są


następujące przesłanki:


 zaistnieją przyczyny związane z Pana/Pani szczególną sytuacją, w przypadku


przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie


publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez


Administratora,


 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie


uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez


stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec


tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której


dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy


osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.


6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody


osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w każdym czasie


przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie takie nie ma wpływu na


zgodne z prawem przetwarzanie danych, które zaistniało przed cofnięciem zgody.


7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/Pani


danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu


nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu


Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,


której dane dotyczą, podanie przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi ma


charakter dobrowolny.


9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy


przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między


stronami umowa.


10. Pana/Pani dane mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany. Za wyjątkiem


zapisów dotyczących plików Cookies, o czym mowa w ustępie 13. oraz zgody udzielonej


wprost, dane osobowe nie będą profilowane.


11. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych


osobowych, a także przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani


skontaktować z Administratorem drogą korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną,


pisząc na adres poczty e-mail: biuro@la-perla.pl oraz z Inspektorem Ochrony Danych


Osobowych pod adresem: kancelaria@pikala.pl.


12. Strona internetowa prowadzona przez Administratora może korzystać z narzędzia Google


Universal Analytics. Wykorzystanie tego narządzenia odbywa się z zasadami ochrony


prywatności, które dostępne są pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/.


Istnieje możliwość zablokowania narzędzia Google Universal Analytics, zgodnie z


instrukcją dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.


13. W zakresie plików cookies Administrator informuje, iż pliki cookies to niewielkie


informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze


Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Strona internetowa


prowadzona przez Administratora może wykorzystywać pliki cookies w celu


rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika i zapamiętania jego ostatnich


ustawień. Stosowane pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w


czasie kolejnej wizyty w Serwisie i mają jedynie ułatwiać korzystanie z Serwisu (w tym


poprzez zaproponowanie treści potencjalnie intersujących użytkowania). Strona


internetowa prowadzona przez Administratora może wykorzystywać pliki cookies


podmiotom trzecim (Google AdWords, Google Analytics) w celach statystycznych oraz


reklamowych. To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na


jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach


swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu


Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies. Wyłączenie plików


cookies może spowodować, niedogodności w korzystaniu ze strony internetowej.


Administrator informuje, iż dane osobowe zawarte w plikach cookies oraz utworzone na


podstawie aktywności na stronie internetowej Administratora mogą podlegać


profilowaniu, tak aby jak najbardziej dopasować treść wyświetlaną na stronie do


Pana/Pani preferencji jak również zapamiętywać bieżącą aktywność zakupową (np.


produkty w koszyku) oraz podjąć oczekiwane działania marketingowe.


14. Administrator informuje, iż na terenie zakładów pracy, w siedzibie, oddziałach oraz


ewentualnych innych miejscach, możliwe jest korzystanie z tzw. monitoringu


przemysłowego, który prowadzony jest dla celów zapewnienia bezpieczeństwa życia,


zdrowia i ochrony mienia pracowników i klientów oraz wszelkich osób trzecich.


Monitoring nie utrwala wykonywanych zabiegów i nie rejestruje sfery intymnej Klientów.


Infrastruktura służąca do prowadzenia monitoringu zapewnia wysoki standard ochrony


danych osobowych, nagrania zaś kasowane są po 30 dniach od daty zapisu, chyba że ich


zabezpieczenie jest niezbędne dla realizacji uprawnień lub obowiązków wynikających z


odrębnych przepisów prawa.


15. Administrator oświadcza, iż na terenie zakładu pracy oraz we wszelkich miejscach, gdzie


przechowywane są dane osobowe, stosuje przepisy i zasady bezpieczeństwa ochrony


przeciwpożarowej. Wszystkie miejsca, w których znajdują się jakiekolwiek dane


osobowe, są miejscami odpornymi na zalanie, zniszczenie, czy utratę danych.